top of page
2019-04-22 12.00.38 pm.png
2019-04-22 12.01.03 pm.png
2019-04-22 12.01.15 pm.png
2019-04-22 12.01.33 pm.png
2019-04-22 12.01.55 pm.png

KALİTE NEDİR ?

Kalite, isteklerinize en uygun cevabı verebilecek, sizin şartlarınızı en elverişli biçimde karşılayabilecek olan ürünün ya da hizmetin niteliğidir.
Kalite, Müşteri ile Şirketin çıkarlarının kesiştiği orta noktadır. Kaliteli sistem de buna bağlı olarak müşteri istekleri ile sizin verebileceklerinizin karşılaştırılması ile elde edilebilecek maksimum verimi sağlama yoludur. 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? 

Hedeflenen kaliteye ulaşılmasında sadece kalite kontrol yetersiz kalmaktadır, bunun için kuruluş içinde tüm bölümleri kapsayan , süreç temelli bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sistem kalite yönetim sistemi olarak adlandırılır. 

Müşterilerin ve diğer ilgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini tayin ederek bu verilerin ışığında kuruluşun kaite politikasının oluşturulması, bu hedeflere ulaşılması için gerekli kaynakların tahsis edilmesi, takip edilmesi gereken süreçlerin ve bu süreçlerin sorumlularının belirlenmesi yine kalite yönetim sisteminin kapsamındadır. Her prosesin etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için etkin metotlar geliştirilir. Olmuş ve olası uygunsuzluklar tespit edilerek gereken önlemler alınır. Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al (PÜKO) çevrimi kaliteyi iyileştirmek, müşteri memnuniyetini sürekli kılmak ve rekabette öncü 

olmanın kilit yöntemlerindendir. Sürekli iyileştirme kavramını şu sözcükle daha anlamlı kılmak olasıdır. ” İyi, çokiyi’nin düşmanıdır.” Çünkü iyi ile yetinenler daha iyi’ye ulaşamazlar. Daha iyi’nin olabileceği varsayımı döngüyü sonsuza dek uzatır ve “sürekli iyileştirme” kavramı oluşur. 

Doğru uygulanan ve firmaya adapte edilen bir Kalite Yönetim Sistemi; 

 • Maliyet ve zamandan tasarruf sağlar, 

 • Ürün veya hizmetin iadesini azaltır, 

 • Müşteri şikayetlerinin azalmasını sağlar, 

 • Servis-bakım giderlerini azaltır, 

 • Kaynakların optimum kullanımını sağlar, 

 • Pazar payının artmasını beraberinde getirir, 

 • Kuruluşun yönetimini kolaylaştırır, 

 • Sağlıklı bilgi akışını garanti eder. 

Tüm bu faydalar beraberinde kurumsal kimliği de taşımaktadır. Öyleki bu sistemde çalışanlar dişlinin birer parçası olurlar. Bir dişli yerine diğeri yerleştirilmek zorunda kalındığında sistem aksaklıklara izin vermeden işin devamlılığı sağlanmış olur. 

Kalite Yönetim sistemini firmaya adaptasyonunun ilk adımı ISO 9001:2015 KYS’nin kurulumudur. 

ISO STANDARTLARI

ISO 9000 Nasıl Ortaya Çıktı? 

Kalite standartlarına uyulduğunu, satınaldıkları ürünün gerçekten istedikleri kalitede olduğunu görebilmek için müşteriler tedarikçi denetlemeye başladılar. 

Tedarikçiler, bu denetimi müşterilerinin istediği seviyeye ulaşıncaya kadar defalarca yapmak zorunda kaldılar, Amerika Birleşik Devletleri’nde bu gelişmeler yaşanırken. Avrupa Birliği’nin temelini atan 12 ülkesi de aralarındaki mal alış verişini artırabilmek amacı ile topluluğun ortak şartlarını oluşturmaya çalışıyordu. 

Bu gelişmeler, temel ilkeleri aynı olsa da. farklı biçimlerde uygulanan Kalite Standartlarının oluşmasına yol açtı. Eski Kıta, Yeni Kıta ve Uzakdoğu arasındaki standart farklılıklar bu ülkelerin bir araya gelerek Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Standards Organization - ISO) içinde "Standartlar bilincine sahip" bir grubun kurularak ortak standartları oluşturmak için çalışmasına yol açtı. 

176 (Technical Committee 176) adlı bu kuruluşun amacı, bütün firmalar için geniş çaplı kalite standartları belirlemekti. 

ISO 9001:2015 STANDARDINDA TEMEL KALİTE İLKELERİ 

ISO 9001:2015 standardı, yapısal ve kavramsal olarak ilettiği bütün şartlarda Kalite yönetim ilkesini temel almaktadır. Bu temel ilke; 

 • —Tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılarken öncelikle müşterinin ihtiyaç ve beklentilerine     yoğunlaşmakta,

 • —Uzun dönemde kuruluşun performansını sürekli olarak iyileştirmeyi hedeflemekte,

 • —Kuruluşun işletilmesi ve liderliğin gerçekleştirebilmesi, 

alanlarında kullanılan yaygın ve temel bir inanç veya kural'' olarak tanımlanabilir.
ISO 9001:2015 standardı, sekiz kalite yönetim ilkesine dayanmaktadır. Bunlar aşağıda listelenmiştir; 

 • — Müşteri Odaklılık

 • — Liderlik

 • — Çalışanların Katılımı

 • — Süreç Yaklaşımı

 • — Yönetime Sistem Yaklaşımı 

 • — Sürekli İyileştirme

 • — Verilere Dayalı Karar Verme

 •  — Tedarikçilerle İşbirliği 

bottom of page