top of page
2019-04-22 12.00.38 pm.png
2019-04-22 12.01.03 pm.png
2019-04-22 12.01.15 pm.png
2019-04-22 12.01.33 pm.png
2019-04-22 12.01.55 pm.png

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel verinin mevzuattaki yeri nedir ?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (madde 8)

Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

Anayasa (madde 20)

Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

Anayasa (başlangıç paragraf 5)

Her Türk vatandaşı ... maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştansahiptir.

yeri nedir?

Kanunun amacı nedir?

Kişisel verilerin yetkisiz kişiler tarafından elde edilmesi, kullanılmasıveya ifşa edilmesi Anayasa ve ulusalüstü anlaşmalar ile koruma altına alınmış temel hakların ihlali teşkil eder. Bu amaçla kişisel verilerinişlenmesi hususunda bir denetim mekanizmasına ihtiyaç duyulmuştur.Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliğiolmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişiselverileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacaklarıusul ve esasları düzenlemektir.

Kanunun kapsamı nedir?

Bu Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sistemininparçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Kanunun kimleri kapsıyor?

 • Gerçek Kişiler

 • Tüzel Kişiler

 • Kamu Kurumları

 • Sivil Toplum Kuruluşları

Kişisel veri nedir ?

Kanun kişisel veriyi, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak 

tanımlamaktadır.

Kişisel veri nedir ?

Gerçek bir kişiyle ilgili, bu kişinin kimliğini tespit ettirebilecek, dijital olan veya olmayan bir veri tabanında yer alan, her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilir.

 • Ad Soyad

 • T.C. Kimlik Numarası

 • Kimlik bilgileri

 • Adres

 • Telefon numarası

 • Mesleki bilgiler

 • Özgeçmiş

 • İnternet ortamındaki arama kayıtları

 • Konum bilgisi

 • Ses kaydı

 • Fotoğraf

Özel nitelikli kişisel veri nedir ?

 • Irk

 • Etnik köken

 • Siyasi düşünce

 • Felsefi inanç

 • Din

 • Mezhep veya inanç

 • Kılık kıyafet

 • Dernek, vakıf veya sendika üyeliği

 • Sağlık

 • Cinsel hayat

 • Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbir bilgileri

 • Biyometrik ve genetik veriler

bottom of page